Madrasah Tsanawiyah TBS Kudus

Madrasah Tsanawiyah TBS
Phone: 0291 434555
Alamat: Jl KH Turaichan Adjhuri 32
Kota: Kudus