Masjid Ar Rasydin Kisaran

Masjid Ar Rasydin
Phone: 0623 345016
Alamat: Jl Sei Asahan
Kota: Kisaran