Sapadia Hotel & Cottage Parapat

Sapadia Hotel & Cottage
Phone: 0625 41335 - 0625 41336
Fax: 0625 41336
Alamat: Jl Josep Sinaga 2
Kota: Parapat